DEVORIY SURAT

Loyli asos, grunt, yelimli bo‘yoqlar.
Konussimon budulg‘a kiygan jangchining to‘rtdan uch qism chapga qaragan tavsiri. Yuzi oval shaklda. Ingichka qoshi o‘rtada tutashgan. Ko‘zlari bodomsimon, qorachig‘i qora. Burni to‘g‘ri, lablari birikkan. Mo‘ylovi ingichka qilib kesilgan, soqoli katta emas.
Afrosiyob. Samarqand.