QOPLAMA PLITKA

Albastr, naqsh, sirlangan.
O‘simlik va geometrik naqshli yirik olti qirrali shakl.
Samarqand.